Informace o valných hromadách oddílu a zprávy ze schůzí výboru:

 

 

Oznámení o svolání valné hromady Oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II

Dle stanov ČOS, stanov TJ Sokol Žižkov II a oddílového řádu OSG TJ Sokol Žižkov II svoláváme řádnou volební valnou hromadu Oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II na termín 18. 10. 2022 od 20:00 v kanceláři trenérů oddílu SG. Místo i čas ještě mohou být drobně změněny, sledujte nástěnku i internetové stránky http://web.gymnastikapraha3.cz/page/nastenka .

V případě většího zájmu se pokusíme VH přesunout do restaurace TJ Sokol Žižkov II.

Účastníci s hlasem rozhodujícím - členové oddílu starší 18 let se zaplacenou známkou ČOS na rok 2022 v TJ Sokol Žižkov II.

Účastníci s hlasem poradním - hosté oddílu a účastníci mladší 18 let.

Předem omluvení členové s hlasem rozhodujícím mohou podepsáním jmenovité plné moci přenechat své hlasovací právo jinému zúčastněnému členu s hlasem rozhodujícím.

 

Program:

1) prezence účastníků.

2) volba orgánů VH.

3) schválení programu VH, možnost zařazení nových bodů.

4) vyhodnocení činnosti oddílu, plnění úkolů stanovených minulou VH.

5) diskuse k předchozímu bodu.

6) seznámení členů s hospodařením oddílu.

7) řešení inventarizace majetku oddílu (především poztrácené závodní trikoty atd).

8) návrhy na doplnění nebo nové složení výboru a kontrolní komise oddílu.

9) volba nových nebo všech členů výboru oddílu.

10) volba nových nebo všech členů kontrolní komise oddílu.

11) financování školení nových trenérů oddílu a odměn trenerům.

12) financování slev pro ukrajinské děti.

13) závěrečná diskuse, hlasování o návrzích z pléna.

 

V Praze dne 4. 10. 2022

Za výbor OSG: PhDr. Martin Prát, Ph.D. - předseda oddílu.

 

Na vědomí: RNDr. Jan Materna, Ph.D. – starosta TJ Sokol Žižkov II.